NLP

Nlp چیست؟

NIP کوتاه شده ی سه کلمه Neuro linguisitic programming به معنای «برنامه ریزی عصبی کلامی »است و همانطور که از مفهوم کلمات پیداست Nlpمربوط به برنامه ریزی ذهن از طریق سیستم عصبی وبیانی می باشد.

رفتار:هر کاری که انسان انجام می دهد یک رفتار است

چه چیزی باعث ایجاد رفتار می شود برمی گردد به اینکه ما اطلاعاتی را توسط حواس پنچ گانه (بینایی شنوایی چشایی لامسه )دریافت می کنیم وتوسط شبکه عصبی به مغز ما هدایت می شود ودر آنجا اطلاعات توسط فیلتر های ذهنی به طور کامل وارد ذهن ما نمی شوند(در مورد فیلتر های ذهنی به مقاله بعدی در سایت مراجعه کنید ) وپردازش می شوند و یه خروجی دارد که این خروجی رفتاری است که از ما سر می زند.

” ان ال پی” به شما کمک می کند که خودتان و ذهنتان را بهتر بشناسید و ان ال پی به شما می گوید که ذهن انسان قابل برنامه ریزی است که بسیاری از برنامه ریزی های که در انسان شکل گرفته است نیز از طریق بیان است که توسط خانواده محیط اجتماع برنامه ریزی شده است

با به کار گیری دانش ان ال پی دیدگاهتان نسبت به خود و دنیایی که درآن زندگی  می کنید تغییر خواهد کرد.